دوستت دارم


نه برای آنکه بگویم

و نه برای آنکه بشنوند

و نه حتی برای اینکه

درجمع دوستدارانت باشم

دوستت دارم...

چون عشقت زیباست

زلال است....

عاشقت بودن
مرا به اوج می رساند !

مرا به لذتی دست نیافتنی دچار می سازد


می خواهم بدانی

که تو بخوانی یا نخوانی ،

بخواهی یا نخواهی

من عاشقت هستم ...

و تا انتهای این دنیای پر از تهی

هیچ کاری به جزدوست داشتنت ندارم !!

هیچ دلیلی برای تنها گذاشتنت ندارم

هیچ بهانه ای برای از یاد بردنت

حتی برای لحظه ای

ندارم ...!

و هیچ راهی

برای ترک خاطره ات ندارم .

پس ،

ای زیبای زیبا ترین خاطراتم !

همین کافی ست که من دوستت دارم...


فقط می خواهم

آن تنها نگاه پاک را

از این همه تنهایی

دریغ نکنی ....!